Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A

Malý Karel, RNDr., Ph.D.geolog, ředitel muzea567 573 892maly[zavinac]muzeum.ji.cz
Ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.
Kurátor sbírky geologie (cca 10.000 položek ) a sbírky Kamenictví (cca 100 položek).
Dokumentace a výzkum geologických jevů na ČMV se zaměřením na rudní ložiska (jejich mineralogii, geochemii a genezi) a montanistiku.
Publikování populární i odborné literatury (konference, knižní publikace, články v časopisech).
Realizace výstav a expozic; řešení grantových projektů (výzkumných, publikačních, vzdělávacích apod.).

Publikační činnost:
1994 – 2009
Propagačně - programové oddělení
Moržolová Ludmila, Mgr.zástupce ředitele567 573 899morzolova[zavinac]muzeum.ji.cz
Redakční a publicistická činnost časopisů a tiskovin muzea.
Realizace lektorských aktivit pro školy a odborná oddělení muzea.
Prezentace činnosti muzea v mediích, odborném a populárně-vědeckém tisku.
Tvorba expozic a krátkodobých výstav.
Oberreiterová Danapracovník pro komunikaci s veřejností567 573 899oberreiterova[zavinac]muzeum.ji.cz
Zajištění informací a reklamy pro veřejnost a média.
Administrace webových stránek muzea.
Náměty a realizace krátkodobých výstav, přednášek a kulturních akcí muzea.
Koordinace objednávek výukových programů pro školy.
Kremláčková Renata, DiS.animátor lektor567 573 896kremlackova[zavinac]muzeum.ji.cz
Vedení výukových programů a přednášek pro školy i veřejnost.
Realizace krátkodobých výstav a doporovodných programů.
Organizační zajištění a realizace muzejních cyklů: Muzeum na dlažbě a Dějiny na vlastní kůži.
Zajišťuje komentované prohlídky muzea a průvodcovskou činnost.
Šípová Drahomírapokladní567 573 880pokladna[zavinac]muzeum.ji.cz
Zimolová Jarapokladní567 573 880pokladna[zavinac]muzeum.ji.cz
Horáková Monikapokladní567 573 880pokladna[zavinac]muzeum.ji.cz
Chudobová Olgaprůvodce567 573 880
Kalina Jiříprůvodce567 573 880
Archeologické oddělení
Zimola David, Mgr.vedoucí archeologického oddělení567 573 891
776 890 363
zimola[zavinac]muzeum.ji.cz
Sbírkotvorná činnost muzejní povahy v návaznosti na koncepci sbírkotvorné činnosti muzea.
Kontrola průběhu záchranných archeologických výzkumů v rámci Českomoravské vrchoviny.
Prezentace činnosti AO v médiích, zpracování ideových záměrů, libret, scénářů a realizace expozic
a výstav s archeologickou tématikou.
Průběžná prezentace výsledků archeologických výzkumů na odborných seminářích a v odborných publikacích.
Přednášková a průvodcovská činnost, odborná konzultace studentům a badatelům.
Kurátor archeologické sbírky.

Publikační činnost:
1999 – 2009
Hoch Aleš, Mgr., Ph.D.archeolog567 573 890
774 022 633
hoch[zavinac]muzeum.ji.cz
Sbírkotvorná činnost muzejní povahy v návaznosti na koncepci sbírkotvorné činnosti muzea.
Administrativní zabezpečení záchranných archeologických výzkumů.
Vedení záchranných archeologických výzkumů se specializací na Jihlavsko a Třebíčsko.
Prezentace činnosti AO v médiích, zpracování ideových záměrů, libret, scénářů a realizace expozic a výstav s archeologickou tématikou.
Průběžná prezentace výsledků archeologických výzkumů na odborných seminářích a v odborných publikacích.
Přednášková a průvodcovská činnost, odborná pomoc studentům a badatelům.
Krutiš Marek, Bc.dokumentátor, technik567 573 890
774 064 633
krutis[zavinac]muzeum.ji.cz
Dokumentace archeologických výzkumů, zpracování terénní dokumentace,
organizace terénních záchranných archeologických prácí.
Administrativní zabezpečení záchranných archeologických výzkumů.
Zpracování ideových záměrů, libret, scénářů a realizaci expozic
a výstav s archeologickou tématikou.
Daňa Michalkonzervátor777 239 047dana[zavinac]muzeum.ji.cz
Konzervátor archeologických nálezů
Ekonomické oddělení
Kosová Janavedoucí ekonomického oddělení567 573 889kosova[zavinac]muzeum.ji.cz
Sestavování rozpočtu organizace, sledování čerpání všech položek v průběhu roku.
Vypracování komplexního ekonomického rozboru organizace.
Trnková Annaúčetní567 573 888trnkova[zavinac]muzeum.ji.cz
Personální a mzdová agenda.
Vyhotovení pracovněprávní smluv.
Koordinování usměrňování výpočtu výplaty a zúčtování platu.
Vondrák Lubošúčetní567 573 888vondrak[zavinac]muzeum.ji.cz
Pokladní operace.
Vedení skladové evidence.
Komplexní fakturace v organizaci.
Zajišťování styku s bankou.
Dohnalová Radomíraúčetní567 573 888dohnalova[zavinac]muzeum.ji.cz
Komplexní vedení účetnictví.
Veselá Františkaekonom567 573 889vesela[zavinac]muzeum.ji.cz
Komplexní vedení účetnictví.
Koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků a sestavování účetní závěrky.
Přírodovědné oddělení
Bezděčková Klára, RNDr., Ph.D.zoolog, vedoucí přírodovědného oddělení567 573 894bezdeckova[zavinac]muzeum.ji.cz
Výzkum u čeledi Formicidae – ekologie, etologie, sociobiologie, faunistika, ochrana sociálního hmyzu,
výskyt významných druhů živočichů na území Českomoravské vrchoviny.
Kurátor entomologické sbírky (Hymenoptera, Lepidoptera), sbírka obratlovců, Dalbergova sbírka.

Publikační činnost:
mravenci (Formicidae ) 2006 - 2010
populárně naučné 2007 - 2009
odborné - ostatní
Bezděčka Pavelkurátor zoologických sbírek567 573 894bezdecka[zavinac]muzeum.ji.cz
Kurátor arachnologické sbírky, entomologické sbírky (Coleoptera, ostatní skupiny).
Odborné zaměření Formicidae – faunistika, ekologie, etologie, ochrana, Opiliones – rozšíření v ČR a ekologie.
Výskyt významných druhů bezobratlých na území Českomoravské vrchoviny.

Publikační činnost:
mravenci (Formicidae ) 2006 - 2010
populárně naučné 2007 - 2009
odborné - ostatní
Juřička Jiří, Mgr.botanik, kurátor botanických sbírek567 573 893juricka[zavinac]muzeum.ji.cz
Dokumentace květeny a vegetace Českomoravské vrchoviny, přirozené a polopřirozené vegetace
s důrazem na vegetaci rašelinišť, rašelinných luk a smilkových trávníků.
Terénní výzkum probíhá zejména na Jihlavsku, Havlíčkobrodsku a ve Žďárských vrších.

Publikační činnost:

Čech L., Dvořáčková K. et Juřička J. [eds.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.–8. července 2005). – Zprávy Čes. Botan. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1: 1–73, 2006.
Juřička J. et Juřičková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). – Acta Rerum Naturalium, Jihlava, Třebíč, 4: 31–42.
Juřička J. et Juřičková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty. – Acta Rerum Naturalium, Jihlava, Třebíč, 5: 133–146.
Juřička J. et Juřičková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce. – Acta Rerum Naturalium, Jihlava, Třebíč, 7: 75–88.
Charvátová Evadokumentátor, kurátor mykologických sbírek567 573 893charvatova[zavinac]muzeum.ji.cz
Dokumentátor, kurátor mykologických sbírek.
Terénní sběr přírodovědného materiálu a jeho následné zpracovávání, ochrana sbírek.
Vedení archivu PVO, excerpce odborné literatury, tvorba přírodovědné bibliografie z celého knižního fondu muzea.
Vedení akcí PVO pro děti a mládež.
Společenskovědné oddělení
Kos Martin, akad.mal.historik umění, vedoucí společenskovědného oddělení567 573 895kos[zavinac]muzeum.ji.cz
Správce sbírek obrazů, grafik, plastik, miniatur a nábytku.
Práce se sbírkami, správa uměnovědných depozitářů.
Odborný výzkum v oboru dějin umění v oblasti jihlavského regionu.
Zpracování libret a scénářů výstav, expozic s uměnovědným a společenskovědným obsahem.
Studium a dokumentace uměleckohistorických památek regionu.
Přednášková činnost.

Publikační činnost:
Vlastivědný sborník Vysočiny XV. - 2006, Grafiky ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava
Vlastivědný sborník Vysočiny XVI. - 2008, Malby a kresby ve sbírkách Muzea Vysočiny Jihlava
Gonda Radim, PhDr., Ph.D.historik starších dějin567 573 897gonda[zavinac]muzeum.ji.cz
Regionální dějiny Vysočiny, úžeji měst a obcí Jihlavska v časovém období od 13. stol. do pol. 19. stol.
Z pomocných věd historických zejména numismatika a genealogie.
Přednášková a publikační činnost, příprava výstav.
Kurátor numismatických a části papírových sbírek.
Nováková Dana, PhDr.etnograf567 573 884novakova[zavinac]muzeum.ji.cz
Dokumentace a výzkum regionální lidové kultury v rámci bývalého okresu Jihlava (české i moravské části Horácka),
oblast výzkumu – lidová architektura, bydlení, zvyky, lidové umění (především se zaměřením na betlémářství), řemesla, kroje.
Katalogizace sbírkových předmětů a správa depozitáře řemesel a keramiky.
Metodická pomoc kronikářům obcí bývalého jihlavského okresu.
Přednášková a publikační činnost, příprava výstav.
Kurátor etnografických sbírek.

Publikační činnost:
1990 - 2010
Pospíchalová Sylvadokumentátor567 573 884pospichalova[zavinac]muzeum.ji.cz
Kurátor depozitáře krojů a ostatního textilu.
Kurátor fotoarchivu a archivu skleněných fotografických desek.
Služba pro badatele a veřejnost, vyhledávání sbírek, realizace zápůjček.
Spolupráce při realizaci výstav, dokumentační činnost.
Kotenová Ingridsprávce sbírek567 573 884kotenova[zavinac]muzeum.ji.cz
Kurátor depozitáře kovů.
Vedení sbírkové evidence podle zákona č. 122/2000 Sb.
Správní agenda - vedení revizní a lokační knihy
Aktualizace dat v CES na MK ČR.
Výběr sbírkových předmětů určených k preparaci, repreparaci, konzervování či restaurování.
Technické oddělení
Kejval Jiřívedoucí technického oddělení567 573 886kejval[zavinac]muzeum.ji.cz
Koordinace práce pracovníků technického oddělení.
Stavební a technická dokumentace, zajištění kontrolní a revizní činnosti muzea.
Technická realizace výstav.
Havlíček Jaroslavtechnické oddělení – údržba567 573 886havlicek[zavinac]muzeum.ji.cz
Údržba a drobné opravy v MV v Jihlavě a na pobočkách.
Instalace výstavního zařízení na jednotlivé výstavy a reinstalace výstav.
Provozuschopnost služebních vozidel.
Holendová Sylva, Mgr.konzervátor567 573 886holendova[zavinac]muzeum.ji.cz
Konzervátorské práce včetně jejich dokumentace a evidence.
Průběžná kontrola stavu depozitářů a navrhování opatření v oblasti uložení sbírek.
Konzultace v oboru konzervace a drobných restaurátorských zásahů pro veřejnost v oblasti textilu, případně kovů a dřeva.
Doležalová Martinagrafik, aranžér567 573 885dolezalova[zavinac]muzeum.ji.cz
Grafické a výtvarné zpracování veškerých prezentačních materiálů.
Spolupráce s odbornými pracovníky na výtvarném ztvárnění výstav i stálých expozic.
Provádí instalaci, aranžmá a reinstalaci výstav.
Pituchová Blankauklízečka
Teplá Blankauklízečka
Lajtkepová Pavla, DiS.grafik, restaurátormateřská dovolená
Zajišťuje výtvarné, grafické a aranžérské práce.
Restauruje a konzervuje sbírkové předměty ze skupiny keramika a provádí technicky náročnou digitální fotodokumentaci.
Žahourková Alena, Mgr.grafik, aranžérmateřská dovolená
Grafické a výtvarné zpracování veškerých prezentačních materiálů.
Spolupráce s odbornými pracovníky na výtvarném ztvárnění výstav i stálých expozic.
Provádí instalaci, aranžmá a reinstalaci výstav.
Hrad Roštejn
Rozinková Kateřina, PhDr.kastelán733 161 817
739 382 901
rostejn[zavinac]muzeum.ji.cz
Vedení pobočky včetně vykonávání průvodcovské činnosti a vedení agendy.
Příprava a organizace kulturních akcí.
Rozinek Josef, Mgr.správa hradu733 161 817
739 382 901
rostejn[zavinac]muzeum.ji.cz
Údržba a drobné opravy na hradě.
Dozor při pracích, které na hradě realizují externí firmy.
Spolupráce s kastelánkou na zabezpečení plynulého provozu pobočky.
Kalinová Lenkapokladní, dokumentátorka733 161 817
739 382 901
rostejn[zavinac]muzeum.ji.cz
Průvodcovská činnost, provoz pokladny
Spolupráce s kastelánkou na zabezpečení plynulého provozu pobočky.
Pobočka Třešť
Matulová Milina, Mgr.vedoucí pobočky Třešť739 480 839matulova[zavinac]muzeum.ji.cz
Provozní záležitosti na pobočce Třešť.
Správce sbírkového fondu, vedení sbírkotvorné činnosti.
Vyřizování zápůjček muzejních předmětů, katalogizace sbírky,
příprava krátkodobých výstav, kontakt s badatelskou veřejností.
Pobočka Telč
Grycová Benešová Helenavedoucí pobočky Telč774 021 633muzeum.telc[zavinac]centrum.cz
Provozní záležitosti na pobočce Telč.
Správa sbírkového fondu, sbírkotvorná činnost, zhotovení zápůjček a výpůjček, katalogizace.
Realizace krátkodobých výstav.
Poskytování odborné konzultace badatelům.


nahoru