Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Pokyny pro autory
 • Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských (VSV) zveřejňuje společenskovědné příspěvky,
  mající tématický vztah k regionu. Přijímány jsou pouze práce, které nebyly dosud uveřejněny ani zadány do tisku.
 • Příspěvky se přijímají průběžně a jsou zveřejňovány dle technických možností redakce, která si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení či nezařazení příspěvku do sborníku.
 • Příspěvky jsou přijímány v českém jazyce, v elektronické podobě (e–mailem nebo na CD či DVD) a v textových editorech (ve formátu RTF nebo DOC) v rozsahu maximálně do 30 normovaných stran rukopisu (tj. 30 řádků na stránku a 60 znaků na řádek = 1800 znaků na stranu celkem); větší rozsah je třeba předem dojednat s redakcí. Stránky nečíslujte. U krátkých textů (materiály) se rozsah pohybuje 5–8 stran; sdělení, personálie, recenze a zprávy o literatuře pak přijímáme v rozsahu do 3 stran.
 • Poznámky vždy vytvářejte jako poznámky pod čarou. V textovém editoru nepoužívejte žádný způsob úpravy textu mimo kurzívy a tučného písma, nepoužívejte oboustranné zarovnávání, ukončení řádku (kromě odstavce) klávesou ENTER nebo SHIFT+ENTER a rozdělování slov na konci řádku. V dataci nezapomínejte mezi čísly na mezery (např. 8. 11. 1620, ale doporučujeme psaní 8. listopadu 1620), při psaní časového úseku a rozsahu stránek použijte dlouhou pomlčku bez mezer (1618–1648, 5–12). Pro vytvoření tabulek používejte v textovém editoru přednastavených grafických parametrů.
 • Tabulky zařaďte podle uvážení přímo do textu (MS Word). Zašlete-li je v samostatných souborech, vyznačte v textu jejich umístění, případně je čísly označte tak, jak budou v přílohách za textem po sobě následovat.
  Redakce si vyhrazuje právo v nutných případech změnit umístění tabulek.
 • Grafy vytvářejte také v textovém nebo v tabulkovém editoru.
 • Pro obrazové přílohy přijímáme černobílé pérovky ve formátu GIFF, TIFF nebo JPG v rozlišení 1200 dpi a kvalitní černobílé nebo barevné fotografie ve formátu TIFF nebo JPG v rozlišení 300 – 400 dpi. Jednotlivé soubory musí být označeny pořadovým číslem a musí mít v připojeném seznamu obrazové přílohy uveden příslušný popisek.
  Po dohodě s redakcí můžeme podklady pro obrazovou přílohu přijmout i v neelektronické podobě.
  Všechny samostatně dodané obrazové materiály musí být označeny číslem, jménem autora, musí mít vyznačenou orientaci, popřípadě požadované zmenšení.
 • Každý příspěvek musí obsahovat název, celé jméno autora (autorů), adresu autora včetně e–mailu, abstrakt
  (v rozsahu maximálně 30 řádků) a klíčová slova (3–10 slov), text článku a resumé (dle uvážení autora).
  Překlad abstraktu, klíčových slov a resumé do německého jazyka zajišťuje redakce. Popisky k přílohám musí obsahovat číslo, název, u obrázků i jméno autora / označení zdroje.
 • Citace literatury a pramenů se řídí dle následujících příkladů:

  ŽEMLIČKA, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha 1997, s. 107.

  JANÁČEK, Josef: České dějiny. Doba pobělohorská I/1, Praha 1968, s. 115.

  ŠMAHEL, František: Počátky pražského obecného učení. Kritické reflexe k jubileu jednoho „národního monumentu“, ČČH 96, 1998, s. 253.

  RILEY-SMITH, Jonathan: Families, Crusades and Settlement in the Latin East, 1102–1131, in: Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Einwanderer und Minderheiten im 12. und 13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit von E. Müller-Luckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 1997, s. 9.

  Heslo Jihlava, in: Ottův slovník naučný (dále cit. jako OSN), sv. XIII, Praha 1898, s. 353–356.

  Při opakování díla stačí uvést:
  Žemlička, J.: Čechy, s. 36.

  Při opakování autora v následující poznámce:
  Týž: Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha 1997, s. 121.

  Při opakování autora i díla v následující poznámce:
  Tamtéž, s. 85–86.

  Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, která bude v poznámkách dále používána:
  Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (= CDM) III. Ed. Antonín Boček. Olomucii 1841, s. 155–156, č. 184. Dále jen:
  CDM III, s. 155–156, č. 184.

  Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho sídla, název a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo, karton a folio nebo stranu“

  Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Jihlava (dále jen SOkA Jihlava), Archiv města Jihlava (dále jen AMJ) od roku 1849, Úřední knihy, i. č. 103, fol. 316.

  Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň.
  Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.

  K citaci internetových zdrojů vždy připojte datum v hranaté závorce :
  www. seznam.cz [1. ledna 2010].

 • Za obsahovou a jazykovou správnost textu zodpovídá autor. Korektury podle ČSN 880 410 provádí autor,
  který dostane příspěvek před tiskem ke korektuře. Redakce zajišťuje pouze jazykovou revizi menšího rozsahu.
 • Příspěvky, které budou zařazeny do sborníku, procházejí recenzí typu „peer review“. Recenzenti jsou publikačně aktivní nezávislí odborníci z oborů, do jejichž kompetence příspěvky spadají a pro autory zůstávají anonymní.
  Na základě recenzí autoři příspěvky před vydáním upraví. Recenzní posudky jsou archivovány v redakci.
 • Příspěvky nejsou honorovány.
 • Kontaktní adresa redakce je: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 55,
  586 01 Jihlava, tel.: 567 573 899, e–mail: morzolova@muzeum.ji.cz.


nahoru