Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Ohrožené nelesní druhy mravenců rodu Formica.
Formica picea, Formica exsecta, Formica foreli
a Formica pressilabris
Ohrožené nelesní druhy mravenců rodu Formica
monografie věnovaná čtyřem významným, vzácným a ohroženým druhům mravenců rodu Formica, které v posledních desetiletích rychle mizí z přírody celé střední Evropy.
Autoři se v kapitolách Úvod, Teoretické pozadí a Metody věnují studiu výskytu, rozšíření, početnosti a genetické variability těchto druhů mravenců a také studiu prostředí, které obývají.
Následuje Přehled mravenců rodu Formica známých z území České republiky a nejobsáhlejší část knihy věnovaná jednotlivým v názvu knihy uvedeným druhům mravenců.
U každého druhu autoři zpracovali tyto podkapitoly: Úvod, Historie výzkumu, Taxonomie a nomenklatura, Vzhled, Výskyt a rozšíření, Stanoviště, Hnízda, Zakládání kolonií, Rozmnožování a vývoj, Demografie, Sezónní a cirkadiánní aktivita, Potrava, Vnitrodruhové vztahy a Mezidruhové vztahy.
Texty všech kapitol jsou doplněny řadou barevných fotografií včetně makrofotografií jednotlivých druhů a také barevnými mapkami rozšíření. Kniha je dvojjazyčná – jednotlivé kapitoly jsou ukončeny anglickým překladem zásadních informací.

Publikace je výstupem projektu Ministerstva životního prostředí VaV SP/2d4/23/07 MŽP ČR.

nahoru