Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Pokyny pro autory
 • Archeologické výzkumy na Vysočině (AVV) zveřejňuje archeologické příspěvky nebo příspěvky z příbuzných oborů (společenskovědních i přírodovědeckých), mající tématický vztah k Vysočině. Přijímány jsou pouze práce, které nebyly dosud uveřejněny ani zadány do tisku.
 • Příspěvky se přijímají průběžně a jsou zveřejňovány dle technických možností redakce, která si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení či nezařazení příspěvku do sborníku.
 • Příspěvky jsou přijímány v českém jazyce, v elektronické podobě (e–mailem nebo na CD či DVD) a v textových editorech (ve formátu RTF nebo DOC) v rozsahu maximálně do 100 normovaných stran rukopisu (tj. 30 řádků na stránku a 60 znaků na řádek = 1800 znaků včetně mezer na stranu celkem), a to včetně abstraktu, klíčových slov, poznámek, seznamu literatury a seznamu zkratek. Větší rozsah je třeba předem dojednat s redakcí. Stránky nečíslujte. U krátkých textů (zprávy o výzkumech, krátké zprávy) se rozsah pohybuje do 10 stran; sdělení, personálie, recenze a zprávy o literatuře pak přijímáme v rozsahu do 5 stran. Pro zařazení do recenzního řízení musí textová část příspěvku obsahovat:
  1. vlastní text, včetně odkazů na umístění obrazových příloh, tabulek a grafů,
  2. podklad pro abstrakt v rozsahu minimálně 600 znaků s mezerami (10 normořádků) až maximálně 1200 znaků s mezerami (20 normořádků),
  3. text resumé (dle uvážení autora, redakce jej nevyžaduje),
  4. maximálně 6 klíčových slov, vystihujících heslovitě obsah příspěvku
  5. popisky k obrazovým přílohám (číslo, název, jméno autora / označení zdroje),
  6. poznámky, pokud je text obsahuje,
  7. soupis v textu citované literatury,
  8. seznam použitých zkratek,
  9. plné znění jména autora (autorů) včetně adresy a dalších kontaktních údajů (e-mail, telefon).
 • Poznámky vždy vytvářejte jako poznámky pod čarou. V textovém editoru nepoužívejte žádný způsob úpravy textu mimo kurzívy a tučného písma, nepoužívejte oboustranné zarovnávání, ukončení řádku (kromě odstavce) klávesou ENTER nebo SHIFT+ENTER a rozdělování slov na konci řádku. V dataci nezapomínejte mezi čísly na mezery (např. 8. 11. 1620, ale doporučujeme psaní 8. listopadu 1620), při psaní časového úseku a rozsahu stránek použijte dlouhou pomlčku bez mezer: Alt+0150 (1618–1648, 5–12). Pro vytvoření tabulek používejte v textovém editoru přednastavených grafických parametrů. Redakce žádá autory, aby textové části příspěvků neformátovali ani nijak náročně graficky neupravovali, nezalamovali do nich obrázky, grafy apod.
 • Tabulky zařaďte podle uvážení přímo do textu (MS Word). Zašlete-li je v samostatných souborech, vyznačte v textu jejich umístění, případně je čísly označte tak, jak budou v přílohách za textem po sobě následovat. Redakce si vyhrazuje právo v nutných případech změnit umístění tabulek.
 • Grafy vytvářejte také v textovém nebo v tabulkovém editoru.
 • Pro obrazové přílohy přijímáme černobílé pérovky ve formátu GIFF, TIFF nebo JPG v rozlišení 600 dpi a kvalitní černobílé nebo barevné fotografie ve formátu TIFF nebo JPG v rozlišení 300 – 400 dpi. Jednotlivé soubory musí být označeny pořadovým číslem a musí mít v připojeném seznamu obrazové přílohy uveden příslušný popisek.
  Po dohodě s redakcí můžeme podklady pro obrazovou přílohu přijmout i v neelektronické podobě.
  Všechny samostatně dodané obrazové materiály musí být označeny číslem, jménem autora, musí mít vyznačenou orientaci, popřípadě požadované zmenšení.
 • Překlad názvu, abstraktu a klíčových slov do anglického jazyka zajišťuje redakce.
 • Citace v textu:

 • 1. (Hoffmann 2004, 124–125; 2009a, 48–52)
  U citací obr. taktéž stranu, pokud je v publikaci u obr. uvedena (např. obr. č. 1 na s. 5). U citací literatury je nutné uvádět strany, pokud se nejedná o citaci celého článku k příslušnému tématu (týká se zejména syntéz, které není možno citovat např. Plaček 2007, jedná-li se o konkrétní lokalitu – pak Plaček 2007, 475.)

  2. (Unger 1981, 63; Procházka–Doležel 2001, 37, 43, 58)
  V závorkách citovat autora pouze jednou; potom již pouze rok a str. – např. Plaček 2006, 47; 2006a, 147; mezi citacemi musí být důsledně středníky; jestliže je autor uváděn v textu, není nutno opakovat jeho jméno: např. ...jak dovodil například M. Plaček (2007, 47).

  3. (CDB III, 252–255 č. 197; CDB V/1, 79–87 č. 17; srov. Flodr 1993, 5, 21)
  vždy v pořadí str. a č. v edici bez čárky mezi; V/1 pouze v případě stránkování vždy od str. 1

 • Citace literatury a pramenů se řídí dle následujících příkladů:

 • A) autor či autoři, rok vyd.: Název. Místo vyd.

  – důsledně psát čárku mezi iniciálou křestního jména a letopočtem

  a. HOFFMANN, F., 2004: Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století. Jihlava.

  b. MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002a: Rakousko před Rakouskem. In: Veber, V.–Hlavačka, M.–Vorel, P.–Polívka, M.–Wihoda, M.–Měřínský, Z., Dějiny Rakouska, 9–64. Praha.
  - začínáme 2002 bez indexu, pak 2002a, 2002b a dále; v seznamu literatury již necitovat příslušné strany, ty jsou citovány v textu

  c. Citujeme-li celý sborník či jinou editovanou publikaci, citujeme podle názvu, nikoli podle editorů:
  KAREL IV., 2006: Karel IV. Císař z boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437 (Fajt, J., ed.). Praha.

  d. CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/1–2, 1231–1240, (Friedrich G.–Kristen, Z., edd.). Pragae 1942–1962. - vždy citovat str. a číslo!

  e. Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň. Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.

  B) Více citací téhož autora:
  – řadit dle roku vydání, dále indexy a, b … (viz výše) řadit abecedně dle prvých písmen názvu článku
  – ed. za samostatné práce autora
  – při spoluautorech řadit rovněž za samostatné práce autora a ed., a to opět v abecední pořadí (např. Měřínský 2008; Měřínský (ed.), 2008; Měřínský – Cejnková – Sulitková, 1984; Měřínský – Plaček atd.) MĚŘÍNSKÝ, Z., 1977: Několik poznámek k počátkům města Jihlavy……
  – 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací…
  – 1983: K problematice archeologického výzkumu …

  C) Sborníky:
  – Autor, rok vyd.: Název. In: Název sborníku, strany. Místo vyd. RATKOŠ, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi. In: O počiatkoch slovenských dejín. Sborník materiálov, 141–178. Bratislava.
  Používáme výhradně pro neperiodické sborníky; v žádném případě ne pro periodika jako jsou PA, AH, AR atd.; dále je nutno vždy u neperiodických publikací s citací „In:“ citovat nejen autora a název článku, ale také strany (nebude-li tomu tak, redakce si vyhrazuje právo tyto články vracet, neboť dohledávání stran, zejména v případě regionálních periodik, je velmi obtížné)

  D) Editované sborníky
  – jeden editor – ed., více editorů – edd.
  – ed. či edd. uvádíme i v případě, že je v publikaci uvedeno sestavili, zpracovali apod.
  – BLÁHA, J., 1980: K počátkům slovanského osídlení olomouckého kopce – Zu den Anfängen der slawischen Besiedlung des ölmützer Hügels. In: K počátkům slovanského osídlení olomouckého kopce – Zu den Anfängen
  der slawischen Besiedlung des ölmützer Hügels (Dostál, B.–Vignatiová, J., edd.), 27–40. Brno.

  E) Periodika: (časopisy + periodické sborníky)
  – Autor, rok vyd.: Název čl., AH 32, 28–50.
  – Číslo či sešit periodika citujeme pouze v případech, že tato jednotlivá čísla počínají vždy od str. 1
  Citace ročníků periodik vždy tak, jak je uvedeno na titulní straně, tj. římsky nebo arabsky; podobně místo vydání uvádět vždy tak, jak je uvedeno, tzn. Prague, Prag či Praha.

  F) Rukopisy a archiválie RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA, 1980: Restaurátorská zpráva z 30. 11. 1980,
  rkp. ulož. v dokumentaci uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. č. PHA 4.

  G) Nevydané prameny a nepublikované práce
  a) Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho sídla, název a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo, karton a folio nebo stranu.
  Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Jihlava (dále jen SOkA Jihlava), Archiv města Jihlava
  (dále jen AMJ) od roku 1849, Úřední knihy, i. č. 103, fol. 316.

  b) Nepublikované práce:
  DROBNÝ, T., 1995: Vývoj středověkých ostruh od 11. do počátku 16. století, nepubl. diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.

  BORSKÝ, P., 2010: Kostel sv. Petra a Pavla v Rančířově (o. Jihlava), Stavebněhistorický průzkum,
  rkp. ulož. v archivu NZ MVJ, č. 422.

  ZIMOLA, D.–VOKÁČ, M., 2007: Jihlava–Jakubské náměstí, odvedení dešťových vod kostela sv. Jakuba Většího
  v Jihlavě, nepubl. NZ č. 71–05, rkp. ulož. v archivu NZ MVJ, č. 336.

  H) Internetové zdroje
  – SEZNAM ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT - Encyklopedie dějin města Brna, http://www.encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=seznam_lokalit, cit. 10. 4. 2009
  Citace názvu dané stránky (Seznam archeologických lokalit, viz vždy horní řádek na obrazovce), zdroje (Encyklopedie dějin města Brna, tamtéž) a datum citace

  Citace vždy v autentické podobě, tzn. bez úprav pravopisu včetně velkých a malých písmen. Má-li příslušný český titul (monografie, článek) i cizojazyčné resumé, uvádějte v seznamu literatury vedle českého názvu i název daného titulu v jazyce tohoto resumé, např. HANULIAK, M., 2007: Vrcholnostredoveká osada v Beckove
  – Die Hochmittelaltersiedlung in Beckov, AH 32, 335–349.

 • Za obsahovou a jazykovou správnost textu zodpovídá autor. Autor dále ručí za to, že příspěvek předaný redakci, ani žádná jeho část (včetně obrazových příloh), není v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) ve znění platných předpisů. Korektury podle ČSN 880 410 provádí autor,
  který dostane příspěvek před tiskem ke korektuře. Text s provedenými opravami předá zpět redakci nejpozději do 1 měsíce od doručení. Na úpravy dodané po termínu nebude brán zřetel. Redakce zajišťuje pouze jazykovou revizi menšího rozsahu.
 • Příspěvky, které budou zařazeny do sborníku, procházejí recenzí typu „peer review“. Recenzenti jsou publikačně aktivní nezávislí odborníci z oborů, do jejichž kompetence příspěvky spadají a pro autory zůstávají anonymní.
  Na základě recenzí autoři příspěvky před vydáním upraví dle pokynů redakční rady. Recenzní posudky jsou archivovány v redakci.
 • Příspěvky nejsou honorovány. Každý autor obdrží jeden výtisk příslušného čísla časopisu a elektronickou podobu příspěvku.
 • Kontaktní adresa redakce:

 • Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
  Masarykovo náměstí 55,
  586 01 Jihlava,
  tel.: 567 573 899,
  e–mail: morzolova@muzeum.ji.cz


nahoru